ข้อควรปฏิบัติตนที่ถูกต้องของศาสนาอิสลามที่ถูกต้องควรทำอย่างไร

 • -
xx

ข้อควรปฏิบัติตนที่ถูกต้องของศาสนาอิสลามที่ถูกต้องควรทำอย่างไร

Category : News

จุดมุ่งหมายหลักของทุกศาสนานั่นก็คือต้องการที่จะให้ทุกคนเป็นคนดี ไม่ว่าจะเป็นการประพฤติดี จิตใจดี เพราะการที่เราทำดีในทุกๆ วันโลกของเราก็จะมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ไม่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆ เหมือนอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ ซึ่งแม้คำสอนของแต่ละศาสนาจะมีความแตกต่างกันออกไปในเรื่องของคำพูดหรือบทบัญญัติแต่ก็อย่างที่กล่าวไปว่าจุดมุ่งหมายจริงๆ ของทุกศาสนาก็คือต้องการให้ทุกคนเป็นคนดี

ข้อที่ควรปฏิบัติตนให้ถูกต้อง

  องของศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลามก็ถือว่าเป็นอีกศาสนาหนึ่งที่ต้องการมุ่งเน้นให้คนประพฤติดี ปฏิบัติดี ทั้งทางด้านกาย วาจา ใจ ซึ่งข้อควรปฏิบัติตนที่ถูกต้องของศาสนาอิสลามประกอบไปด้วยหลักต่างๆ ดังนี้

 1. ต้องทำการเผยแพร่ศาสนา หรือสัจธรรมคำสอนต่างๆ ของศาสนาอิสลาม
 2. หากพบเห็นต้องทำการกำจัดสิ่งแหลมคมทุกชนิดออกจากบริเวณทางเดินเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
 3. บอกทางแก่ผู้ที่กำลังหลงทางในทุกกรณี
 4. จงแต่งงาน และการแต่งงานที่ดีที่สุดก็คือการพยายามมีค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุดรวมถึงมีความวุ่นวายต่างๆ ภายในงานแต่งงานให้น้อยที่สุด
 5. หากจำเป็นต้องมีการกู้ยืมต้องให้ผู้ที่กู้เป็นผู้เขียนสัญญา เพราะแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ใจ
 6. จงกินหรือดื่มสิ่งต่างๆ ให้หมดทั้งภาชนะ อย่าทำให้มันเหลือจนกลายเป็นคนที่ฟุ่มเฟือย
 7. หากว่ามีผู้ที่ทำการเคลื่อนขบวนศพผ่านมาบริเวณหน้าของตัวเองให้ทำการยืนเพื่อเป็นการให้เกียรติศพดังกล่าว
 8. จงพยายามรักษาความสะอาด เพราะความสะอาดคือส่วนหนึ่งแห่งความศรัทธาอันแรงกล้า
 9. หากว่าผู้ที่มาเยี่ยมถึงบ้านจะกลับก็ให้เจ้าบ้านออกไปส่งถึงหน้าประตูหรือหน้ารั้วบ้านเพื่อเป็นการให้เกียรติ
 10. หากกระทำสิ่งใดก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมก็จงให้กระทำต่อไปแม้ว่าสิ่งที่กระทำจะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆ ก็ตามที

 1. จงรักษาเอาไว้ซึ่งคำมั่นสัญญาทั้งหลายที่ได้สัญญาออกไปแล้ว
 2. จงพยายามห่างไกลจากสิ่งต่างๆ ที่เป็นสิ่งชักชวนในการทำให้เกิดการกระทำต่างๆ ที่ชั่วช้า
 3. ไม่ว่าจะทำกิจการใดๆ ก็ตามต้องทำเพื่ออัลเลาะห์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น
 4. เป็นคนตรงต่อเวลาในเรื่องของการใช้หนี้สิน รวมถึงให้ผ่อนปรนต่อลูกหนี้ด้วย
 5. จงพยายามจ่ายค่าแรงงานก่อนที่เหงื่อของเขาจะแห้งไป หมายถึง พยายามจ่ายให้เร็วที่สุดเมื่อพึงพอใจในงานที่ออกมา
 6. จงพยายามช่วยกันขจัดความชั่วทุกๆ อย่างออกไปให้หมด
 7. เริ่มสอนอัลกุรอาน รวมถึงสิ่งที่ดีต่างๆ ให้กับเด็กเมื่อเริ่มมีอายุตั้งแต่ 7 ขวบ
 8. พยายามต่อสู้ ดิ้นรน ขวนขวาย เพื่อให้ได้มาซึ่งสัจธรรม
 9. ต่อสู้เพื่อเอาชนะกิเลสรวมถึงอำนาจในทางต่ำของตนเอง
 10. ชักชวนทุกๆ คนให้กระทำความดี หยุดการกระทำความชั่ว